İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Haziran 29, 2008

YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADLİ RAPOR TANZİMİ İÇİN REHBER

Filed under: CEZA HUKUKU-CEZA USUL HUKUKU,DERS NOTLARI — Eslem Hukuk @ 3:58 pm

YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NDA TANIMLANAN

YARALAMA SUÇLARININ

ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

VE

ADLİ RAPOR TANZİMİ İÇİN REHBER

Bu Rehber üç bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm, konuya genel bir bakış sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. İkinci ve Üçüncü Bölüm, Adalet Bakanlığı Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, Adlî Tıp Uzmanları Derneği ile Adlî Tıp Derneği tarafından (Uzm. Dr. Sadullah Güzel, Doç. Dr. Yasemin Balcı ve Prof. Dr. Gürsel Çetin editörlüğünde) hazırlanan “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adlî Tıp Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı metnin, Sağlık Bakanlığı tarafından adlî tıp hizmeti sunan sağlık personelinin bilgilendirilmesi amacıyla biçimsel yönden düzenlenmiş halidir.

Eylül 2005

{Son güncellenme tarihi: 19.12.2006}


1. GİRİŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 26.09.2004 tarihinde kabul edilerek 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu (TCK), adlî travmatoloji açısından eski TCK’ya göre kısmen farklı tanımlar getirmektedir. Yeni TCK’nın adlî travmatoloji kapsamında hekimleri doğrudan ilgilendiren maddeleri aşağıda verilmekte olup; maddelerle ilgili kısa açıklamalara maddenin hemen altında yer verilmekle beraber, bu maddeler incelendiğinde genel hatları ile dikkati çeken hususlar şunlardır:

a) Yaralama suçları, eski TCK’da 456, 457, 458 ve 459 ’uncu maddelerde yer alırken, yeni TCK’da da dört ayrı maddede tanımlanmaktadır: Kasten Yaralama başlıklı 86, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama başlıklı 87, Kasten Yaralamanın İhmalî Davranışla İşlenmesi başlıklı 88 ve Taksirle Yaralama başlıklı 89’uncu maddeler. Keza, tanımlanan bu eylemler, İşkence başlıklı 94’üncü ve Neticesi İtibariyle Ağırlaşmış İşkence başlıklı 95’inci maddelerde de (farklı cezalar öngörülerek) yer almaktadır. Sözüedilen maddelerde tanımlanan yaralama eylemleri şunlardır:

§ Başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan yaralanma (Madde 86/1)

§ Basit bir tıbbî müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif yaralanma (Madde 86/2)

§ Yaşamı tehlikeye sokacak derecede yaralanma (Madde 87/1-d)

§ Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması (Madde 87/1-a)

§ Konuşmada sürekli zorluk (Madde 87/1-b)

§ Yüzde sabit ize neden olma (Madde 87/1-c)

§ Gebe bir kadında çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olma (Madde 87/1-e)

§ Kişinin iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine neden olma (Madde 87/2-a)

§ Duyulardan veya organlardan birinin işlevinin yitirilmesi (Madde 87/2-b)

§ Konuşma yeteneğinin kaybı (Madde 87/2-c)

§ Çocuk yapma yeteneğinin kaybolması (Madde 87/2-c)

§ Yüzde sürekli değişikliğe neden olma (Madde 87/2-d)

§ Gebe bir kadında çocuğunun düşmesine neden olma (Madde 87/2-d)

§ Yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması (Madde 87/3)

b) Yeni TCK’da tanımlanan bu yaralama suçlarının büyük kısmı eski TCK’da yer alanlarla benzer veya karşılaştırılabilir nitelikte iken, bazı suçlar ise eski TCK’da yer almayan tamamen yeni tanımlamalardır. Bunlar, yeni TCK’nın 86’ncı maddesinin ikinci fıkrasında sözüedilen basit bir tıbbî müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif yaralanma ve 87’nci maddenin üçüncü fıkrasında sözüedilen vücutta kemik kırılmasına neden olan yaralamadır. Eski TCK’da yer alan mutad iştigale devam edememe/mutad iştigalden mahrumiyet kavramı ise yeni TCK’da yer almamaktadır. Eski TCK’da yer alan diğer kavramlar yeni TCK’da Türkçeleştirilerek korunmuştur. Mesela, hayatî tehlike, yaşamı tehlikeye sokan durum; çehrede sabit eser, yüzde sabit iz; uzuv zaafı, organlardan veya duyulardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması şeklinde yer almaktadır.

c) 86’ncı maddenin ikinci fıkrasında sözüedilen basit bir tıbbî müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif yaralanma, Kanunda öngörülen en hafif yaralama suçunu oluşturmaktadır. 87’nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerini içermekte olup; üçüncü fıkrada, kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması haline ilişkin ayrı bir düzenleme yapılmıştır.

d) Özetle, adlî raporlarda, varsa travmanın sonucu artık mutad iştigale devam edememe şeklinde tanımlanmayacak; bunun yerine basit bir tıbbî müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu/olmadığı değerlendirmesi yapılacak; yaşamı tehlikeye sokan bir durum olup olmadığına mutlaka yer verilecek; ayrıca, saptanmışsa yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış diğer halleri ayrı ayrı belirtilecektir. Keza, kemik kırığı saptanmışsa tanımlanacak ve hayat fonksiyonlarına etkisi belirtilecek, birden fazla kırık varsa skorlama yapılarak ağırlığı hesaplanacaktır. Bütün bu durumlara ilişkin ayrıntılı bilgiye Rehberin İkinci Bölümünde, eski ve yeni TCK’ya göre adlî raporların düzenlenmesindeki farklılıklar hakkında fikir verebilecek karşılaştırmalı rapor örneklerine Üçüncü Bölümde yer verilmiştir.

2. ADLİ TRAVMATOLOJİ İLE İLGİLİ MADDELER

İKİNCİ KİTAP : Özel Hükümler

İKİNCİ KISIM : Kişilere Karşı Suçlar

İKİNCİ BÖLÜM : Vücut Dokunulmazlığına Karşı

Suçlar

Kasten yaralama

Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek: 31/3/2005-5328/4. md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) (Değişik: 31/3/2005-5328/4. md.) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla,

işlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Açıklama: Maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde geçen silâh deyiminden, ateşli silâhlar; patlayıcı maddeler; saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet; saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler; yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler anlaşılmalıdır (TCK, Madde 6).

Yaralama suçunun silahla işlenmesi, daha fazla ceza öngörülen nitelikli hallerden biri olup; yaralama yukarıdaki silah tanımına uyan bir materyalle meydana gelmişse, ne tür bir aletle meydana getirilmiş olduğu adlî tabipçe dikkatle değerlendirilmeli ve rapora kaydedilmelidir.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

Madde 87- (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, (Değişik: 29.06.2005-5377/11. md.) üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, (Değişik: 29.06.2005-5377/11. md.) üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

(3) (Değişik: 06.12.2006 – 5560/4. md.) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, (Değişik: 31.03.2005-5328/5. md.) üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Açıklama: 87’nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası, kasten yaralama suçunun netice sebebiyle ağırlaştırıcı durumlarını içermektedir. Üçüncü fıkrada, kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması haline ilişkin eski TCK’da yer almayan ayrı bir düzenleme yapılmıştır.

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

Madde 88- (Değişik: 31.03.2005-5328/6. md.) (1) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.

Açıklama: Bu maddede, yaralanmanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, 86 ve 87’nci maddelere göre verilecek cezalarda üçte iki oranına kadar indirim öngörülmektedir. Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenip işlenmediği hâkim tarafından belirlenecek bir husustur.

Taksirle yaralama

Madde 89- (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Vücudunda kemik kırılmasına,

c) Konuşmasında sürekli zorluğa,

d) Yüzünde sabit ize,

e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.

(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,

neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(5) (Değişik: 06.12.2006 – 5560/5. md.) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.

Açıklama: Bu madde, kasten yaralama ile ilgili maddelerde tanımlanan yaralama eylemlerine burada da yer verildiği için alınmıştır. Görüleceği üzere, kasten yaralama eyleminin taksirle yaralama sonucu oluşması halinde verilecek cezaları kapsamakta olup; bilinçli taksir durumu hariç, takibat şikâyete bağlı olacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İşkence ve Eziyet

İşkence

Madde 94- (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,

b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,

işlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence

Madde 95- (1) İşkence fiilleri, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, yarı oranında artırılır.

(2) İşkence fiilleri, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

(3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Eziyet

Madde 96- (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin;

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,

b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı,

işlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.1. YARALANMALARIN TANIMLANMASI

1.1. Basit bir tıbbî müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif yaralanma

Yeni TCK’nın 86’ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen bu terim, ceza itibarı ile en hafif yaralanma grubunu ifade etmek için kullanılmıştır. Basit bir tıbbî müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralanma, hekimler tarafından farklı algılanabilecek, kişisel değerlendirme farklılıkları yaratabilecek bir durum gibi gözükmektedir. Adlî yönden, hangi travmatik değişimlerin basit bir tıbbî müdahale ile giderilebilecek ya da giderilemeyecek nitelikte olduğu konusunda tüm hekimler tarafından kullanılabilecek bir listeye ihtiyaç vardır. Bu Rehberde yer verilen liste oluşturulurken, basit tıbbî müdahalelerin ne olduğu ve nelerin basit tıbbî müdahale ile giderilebileceğinden öte, hangi travmatik değişimlerin hafif derecede yaralanmalar içinde yer alması gerektiği gözetilmiştir.

1.2. Başkasının vücuduna acı veren/ sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan yaralanma

Yeni TCK’nın 86’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer almakta olup, öngörülen ceza itibarı ile orta derece yaralanma grubunu tanımlamaktadır. Kişinin sağlığını ya da algılama yeteneğini bozacak derecedeki yaralanma tanımı, travmanın ruhsal etkilerini de kapsamaktadır. Kişilerin uğradığı travma sonrası oluşan ruhsal sağlık zararı da TCK kapsamında tanımlanmıştır. Hazırlanan Rehberde, travma sonrası oluşan ruhsal zararın belirlenmesine yönelik kriterler, liste içinde ayrı bir başlık altında değerlendirilmiştir.

1.3. Yaşamı tehlikeye sokacak derecede yaralanma

Yeni TCK’nın 87’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan bu tanım, eski TCK’nın 456’ncı maddesinin ikinci fıkrasında, kişinin hayatını tehlikeye maruz kılma şeklinde yer almakta idi.

Bir yaralanma sonrası, kişinin yaşamının mutlak suretle tehlikeye maruz kalması, ancak gerek kendi vücut direnci ve gerekse tıbbî yardımla kurtulması durumunda kullanılır. Yani olay sırasında yaşamsal tehlikenin oluşmuş olması önemlidir. Ölüm olması gerekmez. Kişinin sonradan iyileşmesi de bu durumu değiştirmez. ‘’Ne olur ne olmaz’’ diyerek karar vermek yerine, her türlü tanı yöntemi kullanılarak başlangıçta doğru karar vermek önemlidir.

1.3.1. Yaşamı tehlikeye sokan bir duruma yol açan yaralanmalar

§ Kafatası kırıkları

§ Kafa içi kanama, kontüzyon, laserasyon

§ Klinik bulgu veren beyin ödemi ve başlangıç Glasgow koma skorunun 8 ve altında olduğu bilinç kapalılığı

§ İlk üç servikal vertebra kırığı

§ Vertebral kolonda hangi seviyede olursa olsun medulla spinalis hasarı (kontüzyon/laserasyon) ile medulla spinalis hasarının eşlik ettiği kırık, çıkık, disk yaralanması ve herniler

§ İç organ yaralanmaları

§ Büyük damar yaralanmaları

§ Büyük damar veya iç organ yaralanması olmasa bile %20’den fazla kan kaybına işaret eden klinik tabloya yol açan yaygın ekimoz, hematom ve laserasyonlar

§ Medulla spinalis lezyonu

§ İç organ lezyonu olmasa dahi göğüs ve batın boşluğuna penetre yaralanmalar

§ 2. derece yanık (% 20’ten fazla)

§ 3. derece yanıklar (% 10’dan fazla)

§ Kuduz hayvan ısırığı

§ Elektrik çarpması (Giriş ve/veya çıkış lezyonu bulunması veya vücuttan elektrik akımının geçtiğini gösteren klinik bulguların varlığı)

§ Ağır klinik tabloya yol açan zehirlenmeler (Bkz. İlgili bölüm)

1.3.2. Yaşamı tehlikeye sokan damar yaralanmaları

A. Carotis Communis, A. Carotis Interna, A. Carotis Externa, A./V. Facialis, A./V. Maxillaris, A./V. Occipitalis, A./V. Temporalis Superficialis, V. Jugularis Interna, V. Jugularis Externa, Truncus Brachiocephalicus, V. Brachiocephalica, A./V. Subclavia, A./V. Thoracica Interna (A. Mammaria Interna), A. Vertebralis, Truncus Thyreocervicalis, A./V. Thyroidea Inferior, A./V. Thyroidea Superior, A./V. Lingualis, A./V. Axillaris, A./V. Brachialis, A. Ulnaris, A. Radialis, A./V. Femoralis (Superficialis), A. Profunda Femoris, A./V. Poplitea, A. Tibialis Posterior, A. Dorsalis Pedis, A. Dorsalis Penis, V. Dorsalis Penis Profunda, A. Sacralis Media, A. Intercostalis, A. Obturatoria, A. Glutea Superior, A. Glutea Inferior, A. Umblikalis, V. Saphena Magna, A. Pudenda Interna, A. Spermatica, A. Testicularis/Ovarica, A. Uterina, A. Lienalis, A. Renalis.

1.4. Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması/yitirilmesi

Duyulardan veya organlardan birinde işlev zayıflaması, yeni TCK’nın 87’nci maddesinin birinci fıkrasında yer almaktadır. Eski TCK’nın 456’ncı maddesinin ikinci fıkrasında havastan veya azadan birinin devamlı zaafı şeklinde yer almakta idi. Yaralanmadan sonra bu durumun varlığının kabul edilebilmesi için, duyu veya organlardan birinin işlevindeki zayıflamanın sürekli olması gerekmektedir.

İşlev yitimi, yeni TCK’nın 87’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer almaktadır. Eski TCK’nın 456’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında havastan veya el veya ayaklardan birinin veya azadan birinin tatili şeklinde yer almakta idi.

Kişideki görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyuları ile organlar ve ekstremitelerde (el, ön kol, kol, omuz, ayak, bacak, uyluk, kalça) oluşan anatomik kayıp ve/veya fonksiyonel bozukluk, her bir duyu, organ veya ekstremitenin kendi anatomik yapı veya fonksiyonuna göre değerlendirilmelidir. Protez takılması durumunda da anatomik kayıp değerlendirilecektir.

Vücutta çift olarak bulunan organlardan birinin işlevini tamamen yitirmesi halinde, diğer organ fonksiyon görmeye devam edebilir. Ancak, bu durumda da organın işlevinin zayıflaması değil, işlevin yitirilmesi sözkonusudur. Çünkü, Kanun metninde duyu ve organlardan birinin işlevinden söz edilmektedir.

Organdaki veya ekstremitedeki anatomik kayıp ve/veya fonksiyonel bozukluğun o organ veya ekstremitenin kendi anatomik yapısı ve/veya fonksiyonuna göre %10-50 arasındaysa işlevin sürekli zayıflaması, % 50’nin üstünde ise işlevin yitirilmesi olarak değerlendirilmelidir.

1.5. Yüzde sabit ize – yüzün sürekli değişikliğine neden olma

Eski TCK’da çehrede sabit eser ve çehrenin daimi değişikliği şeklinde yer alan kavramlardır. Oluşan yara az ya da çok iz bırakır; ancak, her iz yüzde sabit iz niteliğinde değerlendirilmez. Yaralanma esnasında, yüz sınırları içerisinde oluşan yaranın iyileştikten sonra bıraktığı iz, gün ışığında veya iyi aydınlatılmış bir ortamda, insanlararası sözel diyalog mesafesinden (1-2 metre) ilk bakışta belirgin bir şekilde fark edilebilir durumda ise yüzde sabit izden bahsedilir. İzin, sabit iz olup olmadığının değerlendirilmesi açısından iyileşme sürecinin tamamlanmış olması gerekir. Bu nedenle, adlî tıp uygulamalarında, bu konudaki değerlendirme yaralanmadan en az altı ay sonra yapılmaktadır. Hekim gerek görürse bu süre uzayabilir.

Eğer, yüz sınırları içinde oluşan yaralanmanın bıraktığı iz, o kişiyi önceden tanıyanların onu tanımasında duraksamaya yol açacak şekilde yüzün doğal görünümünü bozmuş ise bu durumda yüzde sürekli değişiklikten bahsedilir. Buna örnek olarak ağır yanıklar ya da yüze kezzap atılması gibi kimyasal yanıklar verilebilir.

Şimdiye kadar var olan adlî tıp uygulamasında çehre denilince, üstte saçlı deri sınırı, yanlarda kulak sayvanlarının arka kenarları, altta alt çene kavsi ile sınırlı alan anlaşılmakta idi. Ancak, yeni TCK’nın gerekçesinde, yüz deyiminin, kişinin boyun ve kulakları dâhil başın ön kısmını ifade ettiği belirtilmektedir. Yeni TCK’ya göre ‘’yüz’’ sınırları tanımlanacak olursa, kişiye cepheden bakıldığında üstte saçlı deri sınırı (saçı dökülen ya da azalan kişilerde görülebilen frontal bölge dahil), yanlarda kulaklar dahil olmak üzere kulakların arkasından inen hayali düz çizgilerin her iki klavikula ile kesiştiği noktalar ile altta fossa jugularisten başlayıp yanlara doğru klavikulaları takip eden çizgiler arasında kalan bölge anlaşılmalıdır.

1.6. Konuşmada sürekli zorluk / konuşma yeteneğinin kaybı

Konuşma fonksiyonunu etkileyen kafa içi değişimler ile dil ve ses telleri gibi konuşmaya yardımcı yapılarda yaralanma olması durumunda değerlendirilir. Eski TCK’da da var olup Türkçeleştirilerek korunmuş kavramlardır. Konuşmada sürekli zorluk yeni TCK’nın 87’nci maddesinin birinci fıkrasında, konuşma yeteneğinin kaybı ikinci fıkrasında yer almaktadır.

1.7. Gebe bir kadında, çocuğunun vaktinden önce doğmasına / çocuğun düşmesine neden olma

Eski TCK’da da var olan tanımlamalar olup, çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olma, yeni TCK’nın 87’nci maddesinin birinci fıkrasında, çocuğun düşmesine neden olma ise ikinci fıkrasında yer almaktadır. Burada, erken doğum ya da düşük durumunun travma ile ilişkisinin kurulması esas olacaktır.

1.8. Kişinin iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa/ bitkisel hayata girmesine neden olma

Yeni TCK’da 87’nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan ve cezayı arttıran hallerden biridir. Travma sonrası gelişen ve iyileşme olanağı bulunmayan aklî arızaları da içermektedir. Eski TCK’da da var olup Türkçeleştirilerek korunmuş kavramlardır.

1.9. Çocuk yapma yeteneğinin kaybolması

Uterus, ovaryumlar ve testisler gibi üremeye yardımcı organları içine alan yaralanma durumlarında değerlendirilir. Aynı şekilde eski TCK’da da var olup Türkçeleştirilerek korunmuş kavramlardır.

1.10. Yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması

Yeni TCK’nın 87’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan bir kavramdır. Kırığın kişinin hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre ceza öngörülmektedir. Bu konu ile ilgili değerlendirmelere ilgili bölümde yer verilmiştir.

2. YARALANMA AĞIRLIĞININ BELİRLENMESİ

Travmalı hastanın değişik amaçlar doğrultusunda değerlendirilebilmesi için, uluslararası araştırmacılar tarafından birçok fizyolojik ve anatomik skor sistemi geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam edilmektedir. Fizyolojik ve anatomik olarak iki temel skor sistemi vardır.

Fizyolojik skor sistemleri bilinç durumu, solunum, kan basıncı ve nabız gibi yaşamsal parametrelerin ölçümüne dayanmaktadır. Ölüm riski nedeniyle travma sonrası ilk durumun belirlenmesi, tedaviye verilen yanıt ve alınacak sonucun tahmin edilmesi gibi erken değerlendirmelerle hastanın uygun tedaviye yönlendirilmesi amaçlıdır. Adlî tıp uygulamalarında, tedavisi yapılmış hastaların zaman zaman dosya üzerinden değerlendirilmesi gerekliliği, hasta dosyalarında sözü edilen parametrelerin düzgün ve standart bir biçimde yer almaması ve değerlendirmenin adlî amaçla olması nedenleriyle; fizyolojik skor sistemlerinin adlî tıpta, travma ağırlığının değerlendirilmesine sağlayacakları katkı sınırlıdır.

Anatomik skor sistemlerinin yaralanan kişilerin ilk değerlendirmelerinde kullanımları sınırlı olmakla birlikte, bu skor sistemleri hasta dosyalarının değerlendirilerek sonuç alınması yönünden yararlıdır. Anatomik skor sistemlerinde, tüm yaralar sınıflandırılıp özellikleri tanımlanmakta, yaralanan her organa ve yaralanma derecesine göre ayrı puan verilmektedir. Dolayısıyla, adlî tıp açısından travma ağırlığının değerlendirilmesinde belli kriterler çerçevesinde, temel anatomik bir skor sistemi olan Kısaltılmış Yara Skalası (Abbreviated Injury Scale- AIS)’ndan yararlanılmıştır.

Kemik kırıkları hariç, Yasada yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olduğu şeklinde tanımlanan yaralanmalara tablolarda ’’basit tıbbî müdahale ile giderilebilir’’; Yasada şahsın vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan şeklinde tanımlanan yaralanmalara tablolarda ’’basit tıbbî müdahale ile giderilemez’’ şeklinde yer verilmiştir. Şahsın yaşamını tehlikeye sokan yaralanmalar da ayrıca belirtilmiştir. Kılavuzda, yeni TCK doğrultusunda raporların nasıl düzenleneceği konusunda değişik örnekler de sunulmuştur.


2.1. Deri, deri altı, kas dokusunu ilgilendiren travmatik değişimler

BTM: Basit Tıbbî Müdahale

YARA NİTELİĞİ

DEĞERLENDİRME

Tüm vücut alanına göre yüzey alanı yaklaşık olarak yüz ya da elde %5, vücudun diğer bölgelerinde %10’dan daha az olan abrazyon, kontüzyon ya da avülsiyonlar

Yüz ya da elde toplam 10 cm, vücudun diğer bölgelerinde toplam 20 cm’den küçük; cilt-cilt altına penetre yaralanmalar

BTM ile Giderilebilir

Tüm vücut alanına göre yüzey alanı yaklaşık olarak yüz ya da elde %5, vücudun diğer bölgelerinde %10’dan fazla olan abrazyon, kontüzyon ya da avülsiyonlar

Yüz ya da elde toplam 10 cm, vücudun diğer bölgelerinde toplam 20 cm’den büyük laserasyonlar

BTM ile Giderilemez

Saçlı deride 100 cm²’den az pediküllü flep yaralanmaları

BTM ile Giderilemez

Saçlı deride, kanlanması bozulmuş, 100 cm².den fazla pedikülsüz flep yaralanmaları

Yaşamsal Tehlike

Total ya da totale yakın skalp kaybı

Yaşamsal Tehlike

Yaklaşık % 20’den fazla kan kaybına işaret eden klinik bulguların mevcut olduğu laserasyon ya da avülsiyonlar

Yaşamsal Tehlike

Mermi çekirdeği yaralanması; yumuşak doku seyirli;tek

BTM ile Giderilebilir

Mermi çekirdeği yaralanması; yumuşak doku seyirli; birden fazla

BTM ile Giderilemez

Saçma yaralanması; yumuşak doku seyirli; az sayıda

BTM ile Giderilebilir

Saçma yaralanması; yumuşak doku seyirli; çok sayıda

BTM ile Giderilemez

Yanıklar

1. derece yanık

BTM ile Giderilebilir

1. derece: Beş yaş ve altında % 20’den fazla,

BTM ile Giderilemez

2. derece: yüzey alanı %10’dan az (5 yaş altı çocuklarda %5’ten az)

BTM ile Giderilebilir

2. derece: %10-20 (5 yaş altı çocuklarda %5-15)

BTM ile Giderilemez

2. derece: %20’den fazla (5 yaş altı çocuklarda %15’ten fazla)

Yaşamsal Tehlike

3./4. derece: %10’dan az

BTM ile Giderilemez

3./4. derece: %10’dan fazla

Yaşamsal Tehlike

Elektrik yaralanmaları

Vücuttan elektrik akımının geçtiğine dair pozitif bulgular mevcutsa ve/veya

Sağlık personeli tarafından kardiopulmoner resusitasyon uygulanmışsa

Yaşamsal Tehlike

* Eski listelerde “yaygın ekimoz” tanımı mevcut olmakla birlikte, kriterleri olmadığından uygulamada pek kullanılmamakta idi. Oluşturulan yeni listede böyle bir tanıma yer verilmemekle birlikte, kişinin yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte “yaygın ekimoz-hematom-laserasyon ve avülsiyon(flep tarzı)” durumlarının olabileceği gözönüne alınmalı, bu tür durumlar klinikleriyle birlikte ayrıca değerlendirilmelidir.

2.2. Kafa bölgesini ilgilendiren travmatik değişimler

YARA NİTELİĞİ

DEĞERLENDİRME

Saçlı deri yaralanmaları (Bir önceki bölüme bkz.)

Kafa içi değişimler

Kafa içi tüm damarlardaki travmatik değişimler

Yaşamsal Tehlike

Tüm kafa içi travmatik değişimler

Yaşamsal Tehlike

Kranial sinir yaralanmaları (Diğer kafa içi değişimlerin eşlik etmediği)

BTM ile Giderilemez

Bilinç durumu

Glasgow Koma Skoru: 14–15

Olay sonrası ilk gözlemde uyanık,

Belirlenmiş 5 dakikadan kısa süren geçici bilinç kaybı,

Travma sonrası 24 saatten kısa amnezi

BTM ile Giderilebilir

Glasgow Koma Skoru: 9-13 arası

Belirlenmiş 5 dakikadan uzun süren bilinç kaybı,

Travma sonrası bilinç kaybı olmamakla birlikte fokal nörolojik defisit (kranial sinir, hissi- motor belirti),

Travma sonrası 24 saatten uzun amnezi

BTM ile Giderilemez

Başlangıç Glasgow Koma Skoru 8 ve altında (bilinci kapalı)

Yaşamsal Tehlike

* Eski listelerde var olan “klinik olarak commotio” kavramı kriterleri olmadığından uygulamada güçlüklere neden olmakta, hatta pek kullanılmamakta idi. Bunun yerine bilinç durumu ile ilgili değerlendirmeler konuldu. Yine de, bazı klinisyenler halen “commotio” tanımını kullanmakta olduklarından, bu şekilde bir tanım olduğunda listede yazılı bilinç durumu kriterleri göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılacaktır.

2.3. Yüz bölgesini ilgilendiren travmatik değişimler

YARA NİTELİĞİ

DEĞERLENDİRME

Yüz Bölgesi

Yüz bölgesindeki her türlü sinir lezyonu

BTM ile Giderilemez

Kulak Lezyonları

Dış kulak yolu yaralanması

BTM ile Giderilebilir

Hemotimpanium (Kaide kırığı yok)

BTM ile Giderilebilir

Kulak kemiklerinde kemik zincir kopukluğu

BTM ile Giderilemez

Denge aygıtında yaralanma (iç kulakta labirent kontüzyonu)

BTM ile Giderilemez

Timpanik membranda yırtık

BTM ile Giderilemez

Kulak kepçesinde kısmi basit kesikler

BTM ile Giderilebilir

Kulak kepçesinde kısmi ya da total kopuk

BTM ile Giderilemez

Göz Lezyonları

Göz kapağı/çevresinde ekimoz/hematom, yüzeysel laserasyonlar

BTM ile Giderilebilir

Konjuktivada subkonjoktival kanama gibi görme bozukluğu yapmayan, şekil ve fonksiyonunu bozmayan yaralanmalar

BTM ile Giderilebilir

Korneada perforasyona yol açmayan basit lezyonlar (abrazyon / kontüzyon)

BTM ile Giderilebilir

Korneada perforasyon

BTM ile Giderilemez

İris-Üvea-Vitreus Yaralanmaları (intraoküler kanama )

BTM ile Giderilemez

Lensin travmatik lezyonları( subluksasyon, luksasyon, katarakt, hifema)

BTM ile Giderilemez

Enükleasyon – Evisserasyon

BTM ile Giderilemez

Gözyaşı kanallarının travmatik lezyonları

BTM ile Giderilemez

Koroid rüptürü

BTM ile Giderilemez

Retinanın travmatik lezyonları (ödem, laserasyon, dekolman, kanama )

BTM ile Giderilemez

Skleral perforasyon

BTM ile Giderilemez

Glob perforasyonu

BTM ile Giderilemez

Travmatik sürekli epifora

BTM ile Giderilemez

Travmatik pitozis

BTM ile Giderilemez

Gözde trikiyazis, entropiyum, ekstropiyum

BTM ile Giderilemez

Travmatik şaşılık (intrakraniyal patolojiye bağlı olmayan)

BTM ile Giderilemez

Optik sinir lezyonu (intrakraniyal patolojiye bağlı olmayan)

BTM ile Giderilemez

Burun- Ağız- Damak- Dil Lezyonları

Epistaksis

BTM ile Giderilebilir

Dilde basit yaralanma

BTM ile Giderilebilir

Dilde derin ve geniş laserasyon, kopma ya da kesiler

BTM ile Giderilemez

Mukoza yaralanması

BTM ile Giderilebilir

Stenon kanalı yaralanması

BTM ile Giderilemez

Diş kayıpları

BTM ile Giderilemez

Dişlerde subluksasyon, kron kırığı (Mine ve dentini ilgilendiren)

BTM ile Giderilebilir

2.4. Boyun bölgesini ilgilendiren travmatik değişimler

YARA NİTELİĞİ

DEĞERLENDİRME

Boyun Bölgesindeki Organ Lezyonları

Larinkste (tiroid ve krikoid kartilaj dâhil) perforasyonsuz, tüm katları içermeyen mukozal yırtık tarzındaki laserasyonlar

BTM ile Giderilemez

Larinkste (tiroid ve krikoid kartilaj dâhil) perforasyon ve tüm katları içeren laserasyon ile daha ağır lezyonlar

Yaşamsal Tehlike

Farinks ve retrofaringeal bölgede tanımlanmış her tür perporasyon ya da daha ağır lezyonlar

Yaşamsal Tehlike

Tükrük bezlerinde kesi ya da duktal lezyonlarla birlikte olan lezyonlar

BTM ile Giderilemez

Tiroid bezinde laserasyon

BTM ile Giderilemez

Vokal kordlarda lezyon

BTM ile Giderilemez

Tiroid kartilajda kırık veya kesi

BTM ile Giderilemez

2.5. Göğüs bölgesini ilgilendiren travmatik değişimler

YARA NİTELİĞİ

DEĞERLENDİRME

Memede avülsiyon (kadınlarda)

BTM ile Giderilemez

Hemo/pnömotoraksın eşlik ettiği yaralanmalar

Yaşamsal Tehlike

Göğüs Bölgesindeki Organ Lezyonları

Lokal cilt altı amfizemi, organ lezyonu yok

BTM ile giderilemez

Geniş cilt altı amfizemi

Yaşamsal Tehlike

Trakea ve bronşlarda, laserasyon, perforasyon, avulsiyon, parçalanma (crush), rüptür, ayrılma (transsection) ve fraktürler

Yaşamsal Tehlike

Trakeostomi zorunluluğu

Yaşamsal Tehlike

Diyafragmada laserasyon ve rüptür

Yaşamsal Tehlike

Özefagusta her dereceden laserasyon, perforasyon, avulsiyon, parçalanma (crush), rüptür, ve ayrılma

Yaşamsal Tehlike

Özefagusta nazogastrik beslenme gerektiren korozif madde yaralanmaları

Yaşamsal Tehlike

Özefagusta darlık/yutma güçlüğü oluşturmayan ve beslenme desteği gerektirmecek derecedeki hafif korozif madde yaralanmaları

BTM ile giderilemez

Perikard tamponadı

Yaşamsal Tehlike

Kalpte kontüzyon, laserasyon, perforasyon

Yaşamsal Tehlike

Corda tendinea laserasyonu

Yaşamsal Tehlike

Akciğerlerde kontüzyon ve laserasyon

Yaşamsal Tehlike

Hemotoraks, pnömotoraks/tansiyon pnömotoraks, pnömomediastinum, hava embolisi

Yaşamsal Tehlike

Yelken göğüs

Yaşamsal Tehlike

2.6. Abdomen ve pelvisi bölgesini ilgilendiren travmatik değişimler

YARA NİTELİĞİ

DEĞERLENDİRME

Lümeni olan organlardaki (Mide, duodenum, jejunum, ileum, kolon, rektum, üreter, mesane, üretra, uterus ve safra kesesi) her dereceden laserasyon, perforasyon ve rüptürler

Yaşamsal Tehlike

Parankimal organlardaki (Böbrek, karaciğer ve dalak) subkapsüler hematom, laserasyon ve rüptürler

Yaşamsal Tehlike

Pankreas ve adrenal glanddaki kontüzyon(hematom), laserasyon ve perforasyonlar

Yaşamsal Tehlike

Retroperitoneal hemoraji ve hematom

BTM ile Giderilemez

Karın içinde kanama veya başka patoloji olmasa bile, eksplorasyon ya da radyolojik yöntemlerle tanısı kesin olarak konulan peritonu delen yabancı cisim

Yaşamsal Tehlike

Mezenter ve omentum’da kontüzyon, laserasyon

Yaşamsal Tehlike

Fallop tüpü ve ovaryumda laserasyon ve daha ağır lezyonlar

Yaşamsal Tehlike

Plasentada abruption

(devam ediyor)

Yaşamsal Tehlike

2.6. Abdomen ve pelvisi ilgilendiren travmatik değişimler (devam)

YARA NİTELİĞİ

DEĞERLENDİRME

Dış genital organlar

Testis’te kontüzyon (hematom)lar, minör/yüzeysel laserasyonlar

BTM ile Giderilebilir

Skrotal hidrosel, hematosel

BTM ile Giderilebilir

Testis’te major laserasyon ve daha ağır lezyonlar ile testis kaybı

Yaşamsal Tehlike

Anüste kontüzyon (hematom) (sfinkter kusuru yoksa)

BTM ile Giderilebilir

Anüste perforasyonsuz, katlarda kısmi lezyon şeklindeki laserasyonlar

BTM ile Giderilemez

Anüste perforasyonlu/tüm katları içeren/doku kayıplı/yoğun, kompleks avulsiyon, rüptür ve laserasyonlar

Yaşamsal Tehlike

Penis, vagina, vulva ve perinede kontüzyon (hematom), minör/yüzeysel yaralanmalar

BTM ile Giderilebilir

Penis, vagina, vulva ve perinede major laserasyonlar

BTM ile Giderilemez

Peniste spongioz doku yaralanması

BTM ile Giderilemez

Peniste herhangi bir bölgeden amputasyon (glans/tam penis)

Yaşamsal Tehlike

* Acil cerrahide, eksploratris laporatomiye yaklaşımdaki değişimler göz önüne alınarak “eksploratris laporatomi” listelerden çıkarılmıştır. Aslolan oluşan lezyon olup, buna göre travma ağırlığı belirlenecektir.

2.7. Vertebral kolon-medulla spinalis-periferik sinirleri ilgilendiren travmatik değişimler

YARA NİTELİĞİ

DEĞERLENDİRME

Tüm periferik sinirlerdeki yaralanmalar

BTM ile Giderilemez

Pleksus Brakialis’teki sadece gerilme ile olan yaralanmalar

BTM ile Giderilebilir

Pleksus Brakialis’teki diğer yaralanmalar

BTM ile Giderilemez

Kord/kauda equina kontüzyon ve laserasyonu (Hangi derecede olursa olsun)

Yaşamsal Tehlike

Disk yaralanması ve herni

BTM ile Giderilemez

Disk yaralanması ve herni (kord hasarı varsa)

Yaşamsal Tehlike

Kord kontüzyonu ve laserasyonunun eşlik ettiği kırık ya da çıkıklar

Yaşamsal Tehlike

Facet kilitlenmesi-kayması

BTM ile Giderilemez

İnterspinoz ligament laserasyonu (Hiperfleksiyon zorlanması)

BTM ile Giderilebilir

Ani burkulma (akut sprain-whiplash)

BTM ile Giderilebilir

2.8. Üst ekstremiteleri ilgilendiren travmatik değişimler

YARA NİTELİĞİ

DEĞERLENDİRME

Kol, önkol veya parmaklarda soyulma (degloving) tarzında yaralanma

BTM ile Giderilemez

Kompartman sendromuyla birlikte ekstremite yaralanması

BTM ile Giderilemez

Parmaklar hariç ekstremitenin herhangi bir yerinden amputasyon

Yaşamsal Tehlike

Kas-Tendon ve Ligamanlar

Tendon laserasyon ve kopmaları

BTM ile Giderilemez

Kas laserasyonu

BTM ile Giderilemez

Eklem kapsülü laserasyonu

BTM ile Giderilemez

Eklemler

Kontüzyon ve burkulmalar

BTM ile Giderilebilir

Hemartroz, hidroartroz

BTM ile Giderilemez

Crush

Omuz, dirsek ve bilekte kemik ve kıkırdakta yoğun tahribat, ekstremitenin tümü ya da bir kısmında ezik tarzında “crush” yaralanma

Yaşamsal Tehlike

2.9. Alt ekstremiteleri ilgilendiren travmatik değişimler

YARA NİTELİĞİ

DEĞERLENDİRME

Uyluk, baldır veya parmaklarda soyulma (degloving) tarzında yaralanma

BTM ile Giderilemez

Kompartman sendromuyla birlikte ekstremite yaralanması

BTM ile Giderilemez

Parmaklar hariç ekstremitenin herhangi bir yerinden amputasyon

Yaşamsal Tehlike

Kas-Tendon ve Ligamanlar

Tendon kopmaları

BTM ile Giderilemez

Kas laserasyonu

BTM ile Giderilemez

Eklem kapsülü laserasyonu

BTM ile Giderilemez

Diz ve bilekte kolleteral/cruciate ligaman laserasyonu, meniskus yırtığı

BTM ile Giderilemez

Eklemler

Kontüzyon ve burkulmalar

BTM ile Giderilebilir

Hemartroz, hidroartroz

BTM ile Giderilemez


3. VÜCUTTA KEMİK KIRILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1. Değerlendirme yöntemi

Vücuttaki kemik kırıkları, kırığın hayat fonksiyonlarına etkisine göre HAFİF (1), ORTA (2-3) ve AĞIR (4-5-6) olarak sınıflandırılmıştır. Eklem çıkıkları da iskelet sistemindeki anatomik bozukluklar olduğundan, bu sınıflama içinde değerlendirilmiştir.

Vücutta birden fazla kemik kırığı bulunması halinde hayat fonksiyonlarındaki etkinin saptanması açısından skorlamaya gidilmiştir (Tablolarda 6 değeri mevcut olmayıp bu dereceye skorlama sonucu varılacaktır). Bunun için şöyle bir hesaplama yapılacaktır:

Kırılan her bir kemiğin derecesi bulunacak, bunların kareleri alınarak toplanacak ve çıkan toplamın karekökü alınacaktır. Çıkan sonucun küsuratlı olması halinde; küsurat 0,5’den yüksek ise bir üst derece alınacaktır.

Örnekler

1- Kişide bir tarafta kapalı radius kırığı ve diğer tarafta açık radius kırığı olsun:

– Radius kırığının derecesi: 2

– Açık radius kırığının derecesi: 3

– İkisinin birlikte skorlanmış derecesi √22+32=√4+9=√13=3,6→ 4

– Bu yaralanmada kırıkların toplamının hayat fonksiyonlarına etkisi AĞIR (4) olarak değerlendirilecektir.

2- Kişide üç adet falanks kırığı, metakarp kırığı ve açık radius kırığı olsun:

– Falanks kırığının derecesi: 1

– Falanks kırığının derecesi: 1

– Falanks kırığının derecesi: 1

– Metakarp kırığının derecesi: 2

– Açık radius kırığının derecesi: 3

– √12+12+12+22+32=√1+1+1+4+9=√16=4

– Bu yaralanmada kırıkların toplamının hayat fonksiyonlarına etkisi AĞIR (4) olarak değerlendirilecektir.

Bu raporun sonucu şöyle yazılabilir: Vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisi Hafif (1), Orta (2-3) ve Ağır (4-5-6) olarak sınıflandırıldığında ve birden fazla kırık olması nedeni ile skorlama yapılarak; kişide mevcut olan üç adet falanks, metakarp ve açık radius kırıklarının müştereken hayat fonksiyonlarını AĞIR (4) derecede etkileyeceği kanaatine varılmıştır.

3.2. Kırığın hayat fonksiyonlarını etkileme derecesi

3.2.1. Kafa bölgesi

a) Kafatası

– Kubbede tek başına lineer kırık (2)

– Kubbede çökme kırığı (4)

– Kaidede kırık (4)

– Etmoid kemiği kırığı (Kafa tabanını ilgilendirmeyen) (2)

– Etmoid kemiği kırığı (kafa tabanında kırık varsa) (4)

– Mastoidde çökme (4)

– Frontal sinüs dış lamina kırığı (2)

– Frontal sinüs iç lamina kırığı (3)

– Frontal sinüs iç-dış lamina kırığı (4)

– Styloid kırığı (müstakil) (1)

– Petros kemik kırıkları (4)

b) Yüz

– Burun kemiğinde lineer kırık veya uçta kopma kırığı (1)

– Burun kemiğinde parçalı kırık, çökme kırığı (2)

– Zigomatik kemikte lineer kırık (2)

– Zigomatik kemikte parçalı veya çökme kırığı (3)

– Maxillada kırık (Kapalı) (2)

– Maxillada kırık (Açık) (3)

– Lefort I (2)

– Lefort II (3)

– Lefort III (4)

– Mandibulada kırık (2)

– Mandibulada parçalı kırık (3)

– Mandibulada açık kırık (3)

– Temporo-mandibular eklem çıkığı (1)

– Alveol kırığı (2)

– Hyoid kırığı (2)

– Troid kıkırdak kırığı veya kesiği (2)

3.2.2. Göğüs bölgesi

– Clavikula kırığı (2)

– Clavikula açık kırığı (3)

– Sternoclavikular çıkık (1)

– Acromioclavikular çıkık (1)

– Acromiyon Kırığı (2)

– Sternumda kırık (2)

– Sternum Parçalı Kırığı (4)

– 1 kaburga kırığı (1)

– 1 kaburga kırığında birden fazla kırık (2)

– Skapulada kırık (çatlak, kopma kırığı, ayrıksız kırıklar) (2)

– Skapula kırığı (parçalı /ayrıklı/açık) (3)

– Glenoid ve boyun kırığı (2)

– Glenoid eklem içi kırığı (3)

3.2.3. Batın-pelvis bölgesi

a) Pelvis kemikleri

– İliak kemikte küçük kopma kırığı (1)

– İliak kemikte korpusta kırık (2)

– İliak kemikte korpusta açık kırık (3)

– İliak kanat kırığı (Duverney) (2)

– İliak kanat açık kırığı (3)

– İskion kırığı (2)

– Pubis kırığı (2)

– İskion pubis müşterek kırığı (3)

– Symphysis Pubis ayrılması (Basit; 0-5 cm arası) (3)

– Symphysis Pubis ayrılması (Ağır; 5 cm’den fazla) (4)

– Asetabulum kenar kırığı (tavan/üst dudak) (2)

– Asetabulum kubbe kırığı (taban) (3)

– Asetabulum kırıklı çıkığı (santral luksasyon) (4)

– Sakroiliak ayrılma (Kırık tek taraflı ise) (3)

– Sakroiliak ayrılma (Kırık çift taraflı ise) (4)

– İskion kırığı + pubis kırığı + sakroiliak ayrılma (Malgaigne) (Tek taraflı) (4)

– İskion kırığı + pubis kırığı + sakroiliak ayrılma (Malgaigne) (Çift taraflı) (5)

– Sakrum kırığı (2)

– Sakrum parçalı kırığı (3)

– Koksiks kırığı (2)

3.2.4. Omurga bölgesi

– Proc.Spinosus kırığı (2)

– Proc.Spinosus açık kırığı (3)

– Proc. transversus kırıkları (2)

– Proc. transversus açık kırığı/kırıkları (3)

– Lamina kırığı (4)

– Lamina açık kırığı (4)

– Korpus kopma kırığı (2)

– Korpus açık kopma kırığı (3)

– Korpus kırığı (3)

– Korpus çökme kırığı (% 20’den az) (3)

– Korpus çökme kırığı (% 20’den çok) (4)

– Korpus açık çökme kırığı (4)

– Omur kayması (nörolojik defisitsiz) (2)

– Omurganın kırıklı çıkıkları (instabil) (4)

– Omurganın kırıklı çıkıkları (instabil-açık) (4)

– Faset Kırığı (4)

– Pedikül Kırığı (4)

– Jefferson kırığı (4)

– Hangman kırığı (4)

3.2.5. Etraf bölgesi

– Omuz çıkığı ( Akromio-klaviküler) (1)

– Habitüel omuz çıkığı (1)

– Omuz çıkığı (Gleno-humeral) (2)

– Sterno-klaviküler çıkık (2)

– Omuz çıkığı+tuberkulum majus kırığı (3)

– Humerus cisim kırığı (3)

– Humerus cisim parçalı kırığı (4)

– Humerus cisim açık parçalı kırığı (5)

– Humerus collum chrirgicum/anatomicum kırığı (4)

– Humerus collum chrirgicum/anatomicum açık kırığı (5)

– Humerus suprakondiler kırığı (3)

– Humerus suprakondiler açık kırığı (4)

– Humerus medial ve lateral (birlikte) epikondil kırığı (2)

– Epikondil kırığı (Basit kopma kırığı) (1)

– Kondil kırığı (medial-lateral/eklemiçi/kondil T ve Y kırıkları) (4)

– Açık kondil kırığı (5)

– Humerus tuberculum majus kırığı (2)

– Dirsek çıkığı (2)

– Dirsek çıkığı (açık) (3)

– Radius cisim kırığı (2)

– Radius cisim açık kırığı (3)

– Radius alt uç kırığı (Pouteau-Colles) (2)

– Ters PC kırığı (Smith Goyrand) (2)

– PC + Stlyoid kırığı (2)

– Styloid kopma kırığı (1)

– Radius boynu kırığı (2)

– Radius başı kırığı (2)

– Radius distal eklem içi kır.+karpal çıkık (Barton) (3)

– Radius başı çıkığı (2)

– Radius başı çıkığı (açık) (3)

– Ulna cisim kırığı (2)

– Ulna cisim açık kırığı (3)

– Troklear kırık (2)

– Troklear kırık (açık) (3)

– Olekranon kırığı (2)

– Olekranon kırığı (açık) (3)

– Ulna 1/3 üst kırığı + Radius başı çıkığı (Monteggia) (3)

– Monteggia (açık) (4)

– Ulna alt uç çıkığı + Radius kırığı (Galeazzi) (2)

– Galeazzi (açık) (3)

– Dirsekte üçlü kapalı kırık (4)

– Dirsekte üçlü açık kırık (Side-wipe) (4)

– Bilek (karpal) kemiklerinde kırık (2)

– Bilek (karpal) kemiklerinde açık kırık (3)

– Bilek (karpal) kemiklerinde açık parçalı, ezik şeklinde kırık (4)

– Metakarp kırığı (2)

– Metakarp açık kırığı (3)

– Metakarp kırıklı çıkığı (3)

– Karpometakarpal çıkık (1)

– Karpometakarpal açık çıkık (2)

– Metakarpofalangeal çıkık (1)

– Metakarpofalangeal açık çıkık (2)

– Baş parmak metakarp kırığı (Bennet; kişinin kendi eylemiyledir) (2)

– 5. metakarp boyun kırığı (Boksör kırığı; kişinin kendi eylemiyle) (2)

– El parmak kemiği kırığı, çıkığı (1)

– El parmak kemiği açık kırığı/kırıklı çıkığı (2)

– Tırnak düzeyinden amputasyon (1)

– Parmağın herhangi bir düzeyden amp. veya dezartikülasyonu (2)

– Başparmak interfalangeal eklemüstü amp. (2)

– Kalça eklemi çıkığı (asetabulum üst dudak kırıklı veya kırıksız) (4)

– Femur başı kırığı (4)

– Femur başı açık kırığı (5)

– Femur boynu (kollum) kırığı (4)

– Femur boynu açık kırığı (5)

– Intertrokanterik kırık (4)

– Intertrokanterik açık kırık (5)

– Subtrokanterik kırık (4)

– Subtrokanterik açık kırık (5)

– Femur kondil (medial/lateral) kırığı (4)

– Femur epikondil kırığı (2)

– Femur suprakondiler kırığı (4)

– Femur suprakondiler açık kırığı (5)

– Femur cisminde kırık (4)

– Femur cisminde parçalı kırık (5)

– Femur cisminde açık kırık (5)

– Femur cisminde açık parçalı kırık (5)

– Femurun zımba şeklinde delinmesi (ateşli silah) (3)

– Patellada ekstansör fonksiyonu bozmayan küçük kopma kırığı (parsiyel) (1)

– Patellada açık parsiyel kırığı (3)

– Patella kırığı (2)

– Patella açık kırığı (3)

– Patella parçalı kırığı (3)

– Patella açık parçalı kırığı (4)

– Diz çıkığı (3)

– Tibiada küçük kopma kırığı (1)

– Tibiada kırık (4)

– Tibiada açık kırık (5)

– Tibia kondil (lateral-medial) kırığı (2)

– Tibia her iki kondil (plato) kırığı (3)

– Plato+Fibula başı kırığı (4)

– Fibula kırığı (2)

– Fibula boyun kırığı + kondil kırığı (3)

– Pilon-tibial kırık (tibia alt uç eklemiçi parçalı kır.+fibula kırığı) (4)

– Pilon-tibial açık kırık (5)

– Malleol kapalı kırığı (2)

– Malleol açık kırığı (3)

– Bimalleoller kapalı kırık (Pott) (3)

– Bimalleoller açık kırık (4)

– Trimalleoller kırık (Cotton) (3)

– Cotton (açık) (4)

– Kalkaneus kırığı (2)

– Kalkaneus çok parçalı ve/veya açık kırığı (3)

– Talusta kırık (2)

– Talus çok parçalı ve / veya açık kırığı (3)

– Tarsal kemik kırıkları (2)

– Radiokarpal, perikarpal, interkarpal, subtalar, transtarsal çıkıklar (2)

– Tarsal kemiklerin açık kırıkları (3)

– Sessamoid kırıkları (1)

– Metatars kırığı (2)

– Metatars açık kırığı (3)

– Metatars çıkığı (1)

– Ayak parmak kemiği kırığı (1)

– Ayak parmak kemiği açık kırığı (2)

– Ayak parmak kemiği çıkığı (1)

4. ZEHİRLENMELERDE YARALANMA AĞIRLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Zehirlenme olguları mutlak adlî olgulardır. Bu kapsamda bu tip hastaların değerlendirilmesi sırasında öncelikle, yeterli miktarda kan ve/veya diğer vücut sıvılarının alınarak, uygun koşullarda saklanılması bir zorunluluktur.

Bu bölümde zehirlenme olgularında yeni TCK kapsamında “yaşamsal tehlike” kıstasları ve yaralanma düzeyinin standart bir şekilde belirlenebilmesine yardımcı olabilecek ölçütler belirlenmiştir. Ancak değerlendirmede, zehirlenme olgularında da diğer hastalıklarda olduğu gibi kişisel bulgular, hastanın klinik durumu ve toksik maddenin özel etkileri öncelikle dikkate alınmalıdır.

4.1. Basit tıbbî müdahale ile giderilebilecek nitelikteki zehirlenme olguları

§ Yalnızca semptomatik tedavi ile yetinilen olgular

§ Gözlem süresince her hangi bir komplikasyon saptanılmayan olgular

§ Gastrik lavaj ve aktif kömür dışında tedavi gerektirmeyen olgular

4.2. Vücuda acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan durumlar

Belirlenen yaşamsal tehlike ölçütlerinin bulunmadığı, ancak basit tıbbî müdahale ile giderilemeyecek ölçüde klinik bulgusu olan olgular bu gruptadır.

4.3. Yaşamsal tehlike oluşturan zehirlenme olguları

Yaşamsal Tehlike Kriterleri:

1) Dozaj: Toksik doz biliniyor ve güvenilir verilere dayanıyorsa, maddenin kan düzeyinin toksik dozda olması

2) GKS: 8 ve altındaki değerler yaşamsal tehlikenin varlığı açısından gösterge olmakla birlikte, 9 ve üzerindeki değerler negatif bir gösterge olarak kabul edilmemelidir.

3) Entübasyon endikasyonu

4) Hekim tarafından CPR (Cardio-Pulmoner Resusitasyon) uygulanması. İleri yaşam desteği uygulanarak kalp-akciğer-beyin canlandırma işlemi uygulanması

5) Dializ, hemoperfüzyon, hemofiltrasyon, plazmoferez uygulanmış olması

6) Metobolik değerlendirmede:

Açıklanamayan anyon açığı yüksek metobolik asidoz durumlarında intoksikasyon düşünülmelidir.

pH değerinin 7,2’nin altında olması

pCO2 değerinin 45 mmHg’dan yüksek olması

K değerinin 6.4mEq/L’nin üzerinde ve 2mEq/L’nin altında olması

7) Konvülzyonları olması

8) Tansion arterial sistolik komponentin 80mmHg’nın altında olması

9) Sinüs ritmi dışında ritmi olan ve blok bulunan olgular

4.4. Yaşamsal tehlike açısından özel gruplar

4.4.1. Tıbbî tedavide kullanılan ilaçların doz aşımının söz konusu olduğu olgularda

İlacın özel toksik etkisi (kardiotoksik etki, aritmi, hemototoksik etki vb) ayrıca göz önüne alınması gereken bir durumdur. Örneğin trisiklik antidepresanlar santral sinir sistemi ve kardiak ileti sistemine olan toksik etkileri nedeni ile belirlenen kriterler dışında özel değerlendirme gerektirmektedir.

4.4.2. CO Zehirlenmelerinde

Olgunun ilk bulunduğunda bilinç bozukluğu olması,

HbCO düzeyinin %20’nin üzerinde olması,

Hiperbarik oksijen tedavisine gerek duyulması,

4 saatten uzun süren oksijen tedavisi gereksinimi,

Spesifik BT ya da MR bulguları, beyin dışı organ bulguları; miyokart enfarktüsü, rabdomyoliz( CPK, LDH, ALT yükselmesi)

4.4.3. Mantar Zehirlenmelerinde

Serum transaminazlarının yükselmesi, ikter, karaciğer matitesinin küçülmesi ve hepatik ensefolapati

4.4.4. Etil Alkol Zehirlenmelerinde

Klinik bulguların da desteklemesi şartıyla, kan alkol düzeyinin 200mg/dl ve üzerinde olması

4.4.5. Metil Alkol Zehirlenmelerinde

Klinik bulguların da desteklemesi şartıyla, kan düzeyinin 30 mg/dl (%80mg letal doz) ve üzerinde olması, ğ

Görme fonksiyonuna ait problemlerin olması

4.4.6. Tarım İlaçları ile Zehirlenmelerde

Antikolinesteraz enzim düzeyi ve diğer spesifik enzim düzeyleri ile ilgili bilgi ve kayıt mevcutsa ve bu düzeyler literatürde belirlenen kritik düzeyler ise “yaşamsal tehlike”nin varlığından bahsedilebilir.

5. DUYU VEYA ORGANLARIN İŞLEVİNİN SÜREKLİ ZAYIFLAMASI YA DA YİTİRİLMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

Vücutta duyu veya organların işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesine yol açan haller sadece bu listedekilerle sınırlı değildir. Bunlar adlî tıbbî uygulamadan bildiğimiz belli başlı durumlar olup kemik kırıkları başta olmak üzere, daha pek çok travmatik lezyon iyileşme aşamasında, vücutta kalıcı anatomik ve fonksiyon bozukluğu bırakabilir. Vücutta kalıcı anatomik ve fonksiyon bozukluğu olup olmadığı açısından ayrıca değerlendirme yapılacaktır.


Duyu veya organların işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi açısından değerlendirme

YARA NİTELİĞİ

DEĞERLENDİRME

Kafatası

5-25 cm2 kemik eksikliği

İşlevde sürekli zayıflama

25 cm2 den fazla kemik eksikliği

İşlev kaybı

Kulak (Her kulak ayrı bir duyu organı olarak değerlendirilecektir)

50-80 dB arası işitme kaybı

İşlevde sürekli zayıflama

80 dB üzeri işitme kaybı

İşlev kaybı

Göz (Her göz ayrı bir duyu organı olarak değerlendirilecektir)

Görme kusurları

Işık hissi, el hareketleri, parmak sayma, 1/10 – 2/10 – 3/10 görme dahil

İşlev kaybı

4/10 – 5/10 – 6/10 – 7/10 görme dahil

İşlevde sürekli zayıflama

Travmatik şaşılık

İşlevde sürekli zayıflama

Hemianopsi

İşlevde sürekli zayıflama

Travmatik sürekli epifora

İşlevde sürekli zayıflama

Travmatik total ptosis

İşlevde sürekli zayıflama

Diplopi

İşlevde sürekli zayıflama

Göğüs Organları

Lobektomi

İşlevde sürekli zayıflama

Pnömoektomi

İşlev kaybı

Batın Organları

Splenektomi

İşlev kaybı

Nefrektomi

İşlev kaybı

Terminal ileum hariç ince barsak rezeksiyonu (70-300 cm)

İşlevde sürekli zayıflama

Terminal ileum hariç ince barsak rezeksiyonu (300 cm üzeri)

İşlev kaybı

Terminal ileum rezeksiyonu

İşlev kaybı

Kalın barsak rezeksiyonu (Hemikolektomi)

İşlevde sürekli zayıflama

Rektum ve anüs rezeksiyonu

İşlev kaybı

Sistektomi

İşlev kaybı

Safra kesesinin çıkartılması

İşlev kaybı

(devam ediyor)

Duyu veya organların işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi açısından değerlendirme (devam)

YARA NİTELİĞİ

DEĞERLENDİRME

Genital Organlar

Glans penis amputasyonu

İşlev kaybı

Tam penis amputasyonu

İşlev kaybı

Testis kaybı

İşlev kaybı

Ovaryum kaybı

İşlev kaybı

Uterusun kaybı

İşlev kaybı


6. DİŞLER

Dişlerin çiğneme ve konuşma fonksiyonları yönünden değerlendirilmesinde; her bir diş çeşidi için puanlama yapılmıştır. Diş kayıplarında puanların toplamı 15-30 arasında ise işlevin sürekli zayıflaması; 30’un üzerinde ise işlevin yitirilmesi olarak kabul edilecektir. Puanlama şöyle yapılacaktır:

Kanin : 4,5

Kesici : 4

Premolar : 3

1. ve 2. Molar : 3

3. Molar : 0,5

7. TRAVMA SONRASI GELİŞEN RUHSAL BOZUKLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

7.1. Basit tıbbî müdahale ile giderilebilecek ölçüde bozukluklar

Belirgin bir psikiyatrik bozukluk tablosu kriterlerini doldurmayacak (Uluslararası sınıflandırma ve tanımlama kriterlerine göre) her türlü geçici nöropsikiyatrik şikâyetler.

7.2. Algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan durumlar

Psikiyatrik bir tanı ölçütü kriterlerini dolduran geçici bozukluklar (Psikotik durumlar, demanslar gibi kalıcı ve ağır tablolar hariç).

7.3. Duyulardan veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olan bozukluklar

Merkezi sinir sisteminin işlevlerinde kalıcı olarak zayıflama (Kalıcı postkonküzyonel sendrom, genel tıbbî duruma bağlı kişilik değişikliği gibi).

7.4. Duyulardan veya organlardan birinin işlevinin yitirilmesine veya iyileşme olanağı bulunmayan hastalığa neden olan bozukluklar

Travmatik olaya bağlı olarak ortaya çıkan psikozlar, demans, diğer nörolojik ve bilişsel işlev kaybı ile seyreden ağır, kalıcı psikiyatrik bozukluk ve sendromlar.BÖLÜM 3

RAPOR ÖRNEKLERİ

TCK’daki değişiklikler doğrultusunda, adlî rapor talebinde bulunacak olan hâkim ya da Cumhuriyet savcılarının istem yazıları değişecek, hekimler tarafından düzenlenecek olan adlî raporların sonuç şablonları da değişecektir. Eski ve yeni TCK’ya göre karşılaştırmalı rapor örnekleri aşağıda verilmektedir:

ÖRNEK 1:

(ESKİ) ….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ….. tarih ve …. sayılı yazısı ile ….. ’in ateşli silah yaralanması ile ilgili olarak hayati tehlike geçirip geçirmediği, kaç gün iş ve gücünden kaldığı, çehrede sabit eser ve uzuv zaafı veya uzuv tatilinin söz konusu olup olmadığı sorulmaktadır.

(YENİ) ….. şahsın sağlığının ya da algılama yeteneğini bozup bozmadığı, yaşamını tehlikeye sokup sokmadığı, basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olup olmadığı, duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına ya da yitirilmesine, yüzünde sabit ize neden olup olmadığı sorulmaktadır.

Şahıs hakkında düzenlenmiş,

a) …..

b) …..

c) ….. incelenmesinde,

….. saptandığı anlaşıldığına göre,

SONUÇ: (ESKİ)

…..oğlu …. doğumlu …. ’in 30.04.2005 günü geçirmiş olduğu ateşli silah yaralanması sonucunda,

1- Yaraların tarif edilen lokalizasyonları ve nitelikleri göz önüne alındığında, şahsın vücuduna batın sol alt kadrandan girip, gluteal bölge sağ taraftan çıkan bir adet ateşli silah mermi çekirdeği isabet etmiş olduğu,

2- Batın yaralanmasına bağlı multipl ileal, çekal ve mezo perforasyonu ile sağ eksternal iliak venin perfore olduğu, gerekli onarım esnasında 15 cm.lik barsak kısmının rezeke edildiği tarif edildiğine göre yaralanmanın;

a- Şahsın hayatını tehlikeye maruz kıldığı,

b- 25 (yirmi beş) gün mutad iştigaline engel teşkil eder nitelikte olduğu,

c-Çehre sınırları dahilinde herhangi bir lezyon tarif edilmediğinden, çehrede sabit eser tayinine mahal olmadığı,

d-Uzuv zaafı veya uzuv tatili niteliğinde olmadığı kanaatini bildirir rapordur.

SONUÇ: (YENİ)

1-Yaraların tarif edilen lokalizasyonları ve nitelikleri göz önüne alındığında, şahsın vücuduna batın sol alt kadrandan girip, gluteal bölge sağ taraftan çıkan bir adet ateşli silah mermi çekirdeği isabet etmiş olduğu,

2-Batın yaralanmasına bağlı multipl ileal, çekal ve mezo perforasyonu ile sağ eksternal iliak venin perfore olduğu gerekli onarım esnasında 15 cm’lik barsak kısmının rezeke edildiği tarif edildiğine göre yaralanmanın;

a- Şahsın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu,

b- Yüz sınırları dahilinde herhangi bir lezyon tarif edilmediğinden, yüzde sabit iz tayinine mahal olmadığı,

c- Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına ya da yitirilmesine neden olmadığı kanaatini bildirir rapordur.

ÖRNEK 2

(ESKİ) ……. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ….. tarih ve ….. sayılı yazısı ile …..’nun darp nedeniyle hayati tehlike geçirip geçirmediği, kaç gün iş ve güçten kalacak şekilde yaralandığı dair kesin raporu istenmektedir.

(YENİ) Şahsın maruz kaldığı yaralanmanın; Kişinin yaşamını tehlikeye sokup sokmadığı, basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olup olmadığı sorulmaktadır.

Şahıs hakkında düzenlenmiş,

a) …..

b) …..

c) ….. incelenmesinde,

….. saptandığı anlaşıldığına,

Kafada kırık ya da kafa içi travmatik değişim, büyük damar- iç organ lezyonu tarif ve tespit edilmediğine göre,

SONUÇ: (ESKİ)

Şahsın travmaya bağlı arızasının;

a) Şahsın hayatını tehlikeye maruz kılmadığı,

b) 5(beş) gün mutad iştigaline engel teşkil eder nitelikte olduğu kanaatini bildirir rapordur.

SONUÇ: (YENİ)

Şahısta travmaya bağlı oluşan yumuşak doku lezyonlarının,

a-Kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı,

b-Basit bir tıbbî müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu kanaatini bildirir rapordur.

ÖRNEK 3

(ESKİ)……. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …. tarih ve …. sayılı yazısı ile …’ ın geçirdiği trafik kazası sonucunda; hayati tehlike geçirip geçirmediği, kaç gün iş ve gücünden kaldığı ile ilgili kesin raporu istenmektedir.

(YENİ)….. şahsın sağlığını ya da algılama yeteneğini bozup bozmadığı, yaşamını tehlikeye sokup sokmadığı, basit bir tıbbî müdahale ile giderilebilecek nitelikte olup olmadığı sorulmaktadır.

………….. göre,

SONUÇ: (ESKİ)

Şahısta tarif edilen sağ tibia ve fibula açık kırığı, sol ön kolda radius ve ulna kırığı, sol el 2. metakarp kırığı, sol radial arter, sol el fleksör carpi radialis ve fleksör pollicis longus tendon ve median sinir kesisine neden olan travmanın,

a- Şahsın hayatını tehlikeye maruz kıldığı,

b- 60 (altmış) gün mutad iştigaline engel teşkil eder nitelikte olduğu kanaatini bildirir rapordur.

SONUÇ: (YENİ)

Şahısta tarif edilen sağ tibia ve fibula açık kırığı, sol ön kolda radius ve ulna kırığı, sol el 2.metakarp kırığı, sol radial arter, sol el fleksör carpi radialis ve fleksör pollicis longus tendon ve median sinir kesisine neden olan travmanın,

a- Şahsın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu,

b- Vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisi Hafif (1), Orta (2-3) ve Ağır (4-5-6) olarak sınıflandırıldığında ve birden fazla kırık olması nedeni ile skorlama yapılarak; şahısta saptanan kırıkların müştereken; hayat fonksiyonlarını AĞIR (6) derecede etkileyecek nitelikte olduğu kanaatini bildirir rapordur.

ÖRNEK 4

SONUÇ: (ESKİ)

……’ın 14.07.2004 tarihinde meydana gelen traktörden düşmeye bağlı iki tekerlek arasına sıkışması sonucu sol klavikula cisim kırığı ve sağ humerus orta kısım cisminde deplase kırık hattına neden olan travmanın,

a- Hayatını tehlikeye maruz kılmadığı,

b- 45 (kırkbeş) gün mutad iştigaline engel teşkil eder nitelikte olduğu,

SONUÇ: (YENİ)

…..’ın 14.07.2004 tarihinde meydana gelen traktörden düşmeye bağlı iki tekerlek arasına sıkışması sonucu sol klavikula cisim kırığı, ve sağ humerus orta kısım cisminde deplase kırığa neden olan yaralanmasının,

a- Kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı,

b- Basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı,

c- Vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisi Hafif (1), Orta (2-3) ve Ağır (4-5-6) olarak sınıflandırıldığında ve birden fazla kırık olması nedeni ile skorlama yapılarak; şahısta saptanan kırıkların müştereken; hayat fonksiyonlarını AĞIR (4) derecede etkileyecek nitelikte olduğu kanaatini bildirir rapordur.

ÖRNEK 5

SONUÇ: (ESKİ)

Şahısta sol humerus cisim kırığına neden olan travmanın,

a- Hayatını tehlikeye maruz kılmadığı,

b- 25 (yirmibeş) gün mutad iştigaline engel teşkil eder nitelikte olduğunu bildirir rapordur.

SONUÇ: (YENİ)

Sol humerus cisim kırığına neden olan yaralanmasının,

a- Kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı,

b- Basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı,

c- Vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisi Hafif (1), Orta(2-3) ve Ağır (4-5-6) olarak sınıflandırıldığında; şahısta saptanan kırığın, hayat fonksiyonlarını ORTA (3) derecede etkileyecek nitelikte olduğunu bildirir rapordur.

Reklamlar

Yorum Yapın »

Henüz yorum yapılmamış.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

%d blogcu bunu beğendi: