İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Şubat 5, 2011

Kredi Kartı Aidatı ve Hesap İşletim Ücreti Kesintilerinin Geri Alınması İçin Yapılması Gerekenler


Son yıllarda 80 Milyon kart kullanıcısının derdi olan kredi kartı aidat ücretleri tavan yapmış, buna bir de bankada hesabınız olduğu için hesap işletim ücreti eklenmiştir. Bankalarda hesap açıp paramızı onlara teslim edip, kullanmalarına izin verip, faiz istemeden hesabımızdaki paraları onlara bırakıp, onlara para kazandırmamız yetmezmiş gibi bir de bu ücretlerle halkı sömürmekte ve karlarına kar katmaktalar. Kimimizin artık farkına varması ve hesabı kapatma tehdidiyle itiraz etmesi sonucunda ise ‘sözleşme imzaladınız, bu hukukidir, ve mahkeme kararları da vardır’ cevabı alsak da gösterdikleri mahkeme kararları zaten üst derece mahkemelerine gitmiş ve bozulmuş olan bizim de bu sebeple antitez olarak kullandığımız kararlardır.

Burada sizlere bu ücretleri nasıl geri alacağınız, kendinizi nasıl savunacağınız hakkında bilgi vermek istiyorum.

KREDİ KARTI AİDATINI GERİ ALMANIN 5 YOLU

Tüketicilerin kredi kartı aidatlarını geri almak için yapması gereken birkaç yöntem mevcut. Farklı yollarla da sonuç alınsa da genellikle aidat iadesinde başvurulan 5 yol şöyle:

1-Kredi kartınızı aldığınız bankanın şubesine giderek, kredi kartı sözleşmenizin yenilenmesini isteyebilirsiniz. Yeni sözleşmede, kredi kartı aidatı bedelinin iptal edilmesini şart koşabilirsiniz.

2- Kredi kartı aidatınızla ilgili olarak, her il ve ilçede kaymakamlık binası içinde bulunan Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun için, borç ekstrenizin size ulaşma tarihi itibariyle üç ay içinde dilekçenizi vermeniz gerekiyor.

3- Kredi kartı aidatını ödemek istemiyorsanız, her yıl kredi kartınızın türünü değiştirebilirsiniz. Bankalar, kredi kartlarından ilk yıl aidat almıyor. Dolaysıyla her yıl, kartınızı bir yıl kullandığınız için aidat ödeme zorunluluğunuz olmayacak.

http://www.hukukodasi.com


4- Hakem Heyeti’nin tüketici lehine verdikleri kararlarını bankasına götüren müşterilere, bankalar tarafından belli miktar para harcamaları karşılığında bu aidatı almamaları teklif edilyor olsa da tüketici dernekleri bu konuda bankaların uygulamasının yasal olmadığını belirtip, tüketiciden Hakem Heyeti’ne başvurmalarını istiyor.

5-Eğer tüm bunlarla uğraşmak istemiyorsanız, kredi kartınızı iptal ettirin. Kredi kartı borçlarınızı düzenli ödüyorsanız, banka sizi kaybetmek istemeyecektir. Kredi kartı aidatınız da tahsil edildiyse size iade edilecektir.

Kredi kartı yıllık aidatları için kesinti her yıl yapıldığından aidatın iadesi için Hakem Heyetine yalnızca bir kez değil her yıl başvurmak gerekiyor.

BAŞVURUYU NASIL YAPACAKSINIZ?

1- Bankanızın herhangi bir şubesine giderek kredi kartı aidatının iptali için ekteki dilekçeyi 2 adet doldurup üzerinde kayıt numarası aldığınız dilekçenin birini kendiniz muhafaza edin diğerini bankanıza verin…

…………….. Bankası Genel Müdürlüğü’ne,

Konu   :Kredi kart yıllık ücreti hk.

…………….. nolu kredi kart hamiliyim.

…../……./2011 son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …….. , …TL. tutarlı kredi kart yıllık üyelik ücreti talebiniz haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.

Talep edilen ….. , …. TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu dilerim.

Adı, Soyadı İmza

2- Banka tarafından işleme alınan dilekçenizin size olan nüshası ile aşağıdaki dilekçeyi doldurup size en yakın Kaymakamlıklarda bulunan Hakem Heyetlerine veriniz… (Bu başvuruyu herhangi bir kaymakamlığa yapmanız da mümkün)

………………………….. KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

Şikayet eden               : ……………………………….

Şikayet edilen             : ………………..

Konu                          :Kredi kart aidatın iadesi hk.

1.    ……………….. Bankasına ait   …………………………  ’nolu kredi kart hamiliyim.

 1. Kredi kartıma ait …./…./……. son ödeme tarihli hesap ekstresi ile kredi kart üyelik ücreti adı altında …..,00 YTL borç tahakkuk ettirilmiştir.
 2. Banka ile aramda tanzim edilmiş KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDE kart ücreti alınacağı belirtilmişse de, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesi gereğince, bu sözleşme;
  1. Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir.
  2. Dolayısıyla sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.
  3. Sonuç olarak sözleşmenin o maddesi banka tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konmuş, haksız bir koşuldur.
 3. Bu konuda Yargıtay 13. H.Dairesi ekteki örnek kararlarıyla, kart ücretinin hukuksuzluğunu iki kez kanıtlamıştır.
 4. Yukarıdaki nedenlerle tahakkuk ettirilmiş bulunan …..,00 YTL tutarındaki, kredi kart üyelik ücretinin tarafıma iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Adres:                                                                                   Adı – Soyadı

…………………………………………

İmza                                                                             Tarih: …./…./……

Ekler

1– __/__/___ son ödeme tarihli hesap ekstresi

2– 13 Daire-Yargitay-Karari-Zonguldak

3– 13 Daire-Yargitay-Karari-Balikesir

4– Sanayi ve tic. Bakanlığı Ticaretin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Genelge No: 2008/5

3- Daha önce alınmış yargı kararlarının bir kopyasını ve ‘Yıllık aidatın tebliğ edildiği Kredi Kartı Ekstrenizi’ Hakem Heyeti’ne vereceğiniz dilekçenize eklebilirsiniz…

1– Kredi kartı aidatının yansıtıldığı hesap ekstresi

2- 13 Daire-Yargitay-Karari-Zonguldak

3- 13 Daire-Yargitay-Karari-Balikesir

Şikayetlerinize dayanak olması açısından bulabildiğim diğer tüm bilgi ve belgeleri de aşağıya ekliyorum.

Kredi Kart ücteti adıaltında para kesilmesinin hukuki mesnetsizliği;

· 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Sözleşmedeki Haksız Şartlar” başlıklı 6. maddesine ve 5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunun 24. maddesine göre bankanızın almış olduğu bu kart ücreti, herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından ve de söz konusu sözleşme şartı önceden hazırlanmış, özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle içeriğine etki edilemeyip; müzakere edilemediğinden haksız bir şarttır.Ayrıca 5464 sayılı yasanın 44. maddesinde yapılan atfa binaen, uyuşmazlıkların Tüketici Hakem Heyeti`nde ve/veya Tüketici Mahkemesi`nde çözümleneceği hüküm altına alınmıştır,denilmektedir.

Konu ile ilgili emsal karar:

· Kocaeli Tüketici Mahkemesi’nin 04/10/2006 tarih ve 2006/368 Karar nolu kararı

· Bu konudaki Kocaeli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti`nin haksız alınan ücretin iadesi yönündeki kararı onaylaması emsal teşkil etmektedir.

Her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Bu sebeple haksız bir şart içeren sözleşmeler geçersizdir.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin bankaların müşterilerinden ‘kart ücreti’ alamayacaklarına ilişkin verdiği karar 21.07.2008 tarih ve 26943 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

KARAR METNİ
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:
Esas No                   : 2008/4345
Karar No                : 2008/6088
Mahkemesi            : Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)
Tarihi                     : 26/9/2007
Numarası               : 2007/182-2007/257
Davacı                     : Yapı ve Kredi Bank. A.Ş. vekili avukat M. Hayati Çalıcıoğlu
Davalı                     : Haluk Akdeniz

Taraflar arasındaki satıcının Hakem Kurulu kararına itirazı davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Kanun yararına bozulması istenilmekle dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı banka, kredi kartı kullanıcısı olan davalının Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurusu üzerine, bankaca kredi kartı sözleşmesine göre hesabından kesilen yıllık 30 YTL üyelik ücretinin iadesine karar verildiğini, halbuki, bu ücretin alınacağının sözleşme ile kararlaştırıldığı gibi, ücretin verilen ticari hizmetin karşılığı olup, yasaya aykırı olmadığını ileri sürerek, Zonguldak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’ nın 14.5.2007 tarih ve 2007/158 sayılı kararının iptalini istemiştir.

Davalı davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, taraflar arasında düzenlenen kredi kartı üyelik sözleşmesine göre, ‘kart üyelik ücretinin’ hizmet karşılığı olduğu, tahsil edilen üyelik ücretinin yasal olduğu, gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş; miktar itibarı ile kesin olan hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.

Dava,  davacı banka  tarafından kredi  kartı  kullanıcısı olan davalıdan tahsil edilen kredi kartı üyelik ücretinin, davalı  başvurusu  üzerine  davacı  bankadan  alınmasına  dair Zonguldak Tüketici  Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline ilişkindir.    Taraflar    arasındaki    uyuşmazlık,    yasal düzenlemelere  ve  aralarındaki   sözleşme  hükümlerine  göre bankanın  kredi  kartı  kullanıcısından  kullanım karşılığı yıllık     ücret     isteyip,     isteyemiyeceği hususunda toplanmaktadır.  Uyuşmazlığın  çözümü  için bu  konudaki yasal düzenlemeler ile tarafların arasındaki sözleşme hükümlerinin incelenmesi gerekir.

5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları kanununun sözleşme şekli genel işlem şartları başlıklı 6. bölümdeki 24. maddesinin 1. fıkrası ‘Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az oniki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği kart hamiline ve varsa kefile verilir. Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur.’ hükmünü, aynı maddenin 4. fırkasının son cümlesi ‘Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.’ hükmünü getirmiştir.

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve ‘Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı, değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir … ‘ hükmü, yine 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31 maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde ‘satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır’ hükmü getirilmiştir.

Taraflar  arasındaki  22.12.1995  tarihli  sözleşmenin ?.

maddesinde  kart  kullanıcısından  kart  kullanım ücretinin alınacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında 22.12.1995 tarihli sözleşme incelendiğinde; sözleşmenin davacı banka tarafından matbu, standart olarak hazırlanıp boş olan kısımların rakam, isim ve adresler yazılarak doldurulduğu, sözleşmenin on iki punto koyu siyah harflerle düzenlenmediği görülmektedir. Davacı, tüketici aleyhine olan ve tüketiciyi kart kullanımı ücreti adı altında bir külfete sokan sözleşme hükmünün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırıldığını iddia ve ispat edememiştir. Böyle olunca sözleşmedeki kredi kartı üyelik ücreti alınacağına dair hükmün açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğu kabul edilmelidir. Dolayısıyla davacı bankanın bu sözleşme hükmüne dayalı olarak kredi kartı kullanıcısı davalıdan ücret istemesi olanaklı değildir.

Bu durumda yasaya uygun olan, Zonguldak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali istemi ile açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yukarda açıklanan hususlar gözetilmeden davanın kabulü usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığının HUMK’nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonucuna etkili olmamak üzere BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 2.5.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
http://photos1.blogger.com/blogger/1670/3869/1600/karar.jpg

İSTANBUL 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007
Davacı tarafından davalı aleyhine açılan THHK İtiraz davasının mahkemece
yapılıp bitirilen duruşması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili 05.04.2007 tarihli dilekçesiyle. davalının şikayeti üzerine
Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlı
ğının tüketicinin şikayetinin kabulüne, tüketicinin müşteri hesabından
çekilen 30,00 YTL’nin tüketiciye geri verilmesine yönelik kararının yürürlükte
bulunan bankacılık uygulamalarına kredi kartı üyelik sözleşmesi
kapsamına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması
Genel Müdürlüğü’nün 12.02.2007 tarih ve 2007/2 sayılı genelgesine
aykırı olduğunu uyuşmazlık konusu kart aidatı ücretinin davacı
banka ile davalı arasında imzalanan sözleşmeden kaynaklanan alacak olması
nedeniyle tüketicinin korunması hakkındaki yasanın 6. maddesinde
belirtilen haksız şart niteliğinde olmadığını belirterek Bakırköy Kaymakamlı
ğı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 20.02.2007
tarih 104/50 karar sayılı kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili 18.05.2007 havale tarihli dilekçesinde özetle; Tüketici
hakem heyeti kararının doğru olduğunu belirterek, itirazın reddine karar
verilmesini istemiştir.
Davacı vekilinin dilekçesi ekindeki Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici
Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 104/50 sayılı 20.02.2007 tarihli
kararında şikayet edenin H.B., şikayet edilenin Türkiye İş Bankası AŞ.
20.02.2007 tarihinde tüketicinin şikayetinin kabulüne 4822 sayılı yasayla
değişik 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki yasanın 6-4
maddeleri gereği tüketicinin müşteri hesabından çekilen 30,00 YTL’nin
tüketiciye geri verilmesine, karar verildiği anlaşılmıştır.
Davacı vekili tararlar arasında düzenlenen Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesini
dilekçesi ekinde sunmuştur.
Davacı banka 5464 Sayılı Yasanın 24. maddesine ve sözleşmeye dayanmaktadı
r. Davalı ise 4077 Sayılı Yasa’nın 6. maddesi kapsamında
sözleşmedeki kredi kartı üyelik ücretine ilişkin hükmün haksız şart oldu-
ğunu iddia etmektedir.
Taraşar arasında düzenlenen Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin
26. maddesinde üyelik ücreti “Üye ve/veya ek kart hamili bankaca belirlenecek
tutarda bir defaya mahsus olmak üzere giriş aidatı ile her yıl üyelik
aidatı (kredi kartı ve/veya ek kartı yenileme ücretini) ödemeyi kabul
ve taahhüt eder denilmektedir.
Sözleşmenin bu maddesi bu şekilde 4822 sayılı yasayla değişik 4077
Sayılı Yasa’nın 6. maddesinde tanımlanan haksız şartı içermektedir. Zira
6. maddede satıcı veya sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden tek taraşı
olarak sözleşmeye koyduğu taraşarın sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde
iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine
dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraşardan
birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız
şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazı
rlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici
içeriğine etki edememişse o sözleşme şartının tüketici ile müzakere
edilmediği kabul edilir. Bu maddedeki haksız şart tanıtımı sözleşmedeki
üyelik ücreti maddesine uymaktadır. Zira; sözleşme davacı banka tarafı
ndan daha önceden tek taraşı olarak hazırlanmış matbu ve standart
sözleşmedir. Davalı sözleşmenin içeriğine etki edememiştir. 4077 Sayılı
Yasa’nın 6. maddesine göre sözleşmenin bu maddesinin müzakere edilmedi
ğinin kabulü gerekmiştir. Ayrıca sözleşmede kredi kartı yıllık üyelik
bedelinin banka tarafından tek taraşı olarak belirleneceği yazılıdır. Sözleşmedeki
yıllık üyelik bedeli ile ilgili madde 4077 Sayılı Yasa’nın 6. maddesinde
belirtilen haksız şart olarak kabul edilmiş ve tüketici olan davalı
yönünden bu maddenin bağlayıcı olmadığı sonucuna varılmıştır.
Davacı banka 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun
24. maddesine dayanmış ise de bu madde “Kart hamilinin yaptı-
ğı işlemler nedeniyle sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf
gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin
hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin hakları
nı zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraşı haksız şartlar
sağlayan hükümlere yer verilmez” şeklinde düzenlenmiştir. Kredi kartı
üyelik sözleşmesinde yer alan yıllık üyelik bedelini düzenleyen hüküm
kart hamilinin haklarını zedeleyici mahiyettedir ve kart çıkaran kuruluş
olan davacı bankanın lehine olarak tek taraşı düzenlenmiştir. Bu sebeple
5464 Sayılı Yasa’nın 24. maddesine göre de sözleşmenin üyelik ücretine
ilişkin kısmı haksız şart içermektedir Buna göre de sözleşmenin bu
hükmü davalı tüketici yönünden bağlayıcı değildir.
Taraşar arasında düzenlenen Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin
26. maddesinde yer alan yıllık üyelik bedeli madde 4822 Sayılı Yasayla
değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 6. mad
desi ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 24. maddesi
gereğince tüketici yönünden haksız şart olarak kabul edilen bu hüküm
davalı tüketiciyi bağlanamayacağından ve bu maddeye dayalı olarak
davacı bankanın kredi kartı hamilinden kredi kartı ücreti adı altında kart
hamilinin hesabından 30,00 YTL tahsil etmesine yönelik işlemin yasal
dayanağı yoktur. Bu işleme yönelik tüketicinin şikayeti üzerine Bakırköy
Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nce yapılan inceleme sonunda
verilen karar usul ve yasaya uygun, davacının karara yönelik itirazı
yasal dayanaktan yoksun olduğundan davanın reddine karar vermek
gerekmiştir.
HÜKÜM: Ayrıntıları gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;
1-Davanın reddine,
2-Harç tahsil edildiğinden tekrar alınmasına yer olmadığına,
3-Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılması
na,
4-Avukatlık asgari ücret gereğince hesap ve taktir olunan 200,00 YTL
vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
Dair davacı ile davalı vekilinin yüzlerine karşı kesin olarak verUen
karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

KREDİ KARTI ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ DİĞER ÖRNEK KARARLAR

Hesap işletim ücreti Yenişehir – Mersin Hakem Heyeti Kararları

Reklamlar

1 Yorum »

 1. HER SENE İÇİN MÜNFERİDEN MÜRACAAT YAPILMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞ AMA MESELA BEN 9+5 EŞİMLE BİRLİKTE CEM’AN 14 KARTI KART ÜCRETİNE SİNİRLENDİĞİM İÇİN İPTAL ETTİRDİM. GERÇİ NUMARALARI VAR AMA 10 YIL YANİ 2002 DEN BU YANA EXTRELERİ NERDEN BULACAĞIM.
  BANKALARA HER GÜN BİR MÜCACAAT MI YAPACAĞIM. 14 KART * 10 SENE = 140 GÜNÜME MALOLACAK. NETİCEDE İNANIYORUM Kİ DAĞ FARE DOĞURACAK. UĞRAŞILAR BOŞA GİDECEK. BU İŞİN DAHA KOLAY BİR YOLU YOK MU?
  AÇIKLAMANIZ FEVKALADE. EMİNİM BU KONUUYA DA BİR ÇARE BULURSUNUZ.
  SAYGILAR.

  Yorum tarafından Atilla Tepegöz — Mart 5, 2012 @ 3:27 pm | Cevapla


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

%d blogcu bunu beğendi: