İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Ekim 3, 2010

EŞYA HUKUKU DERS NOTLARI

EŞYA HUKUKU
Dersin Hocası: Prof.Dr. Şeref Ertaş
Kişilerle eşyalar arasındaki doğrudan doğruya “hakimiyet ilişkisini” düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hakimiyet ilişkisi bir hakka dayanıyorsa “ayni haklar”, bir hakka dayanmıyor sadece fiili bir durumdan ibaret kalıyorsa “zilyetlik” denir. Eşya hukukunun üç ana konusu
-Ayni haklar, -Zilyetlik, -Tapu sicili’dir. Eşya hukuku kişilerin eşyalar ile her türlü hakimiyet ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır. (more…)

Reklamlar

Haziran 8, 2008

MİRAS HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA -I-

Evliliklerinin üzerinden uzunca bir süre geçmesine ve çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamayan Bayan (E), çocuk sahibi olmayı bekleyen eşi Bay (M)’ye sürpriz yapmak istediğinden, gebeliğini gizler. Bir çocuğunun dünyaya geleceğini bilmeyen Bay (M), (Ü) ile imam nikâhıyla evlenir. (M), kısa bir süre sonra bir trafik kazası geçirir ve ağır yaralı olarak acil servise kaldırılır. (more…)

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA -IV-

Türk vatandaşı bay (T) ile Fransız bayan (F)’nin Alanya’da evlilik dışı ilişkilerinden (C) dünyaya gelir. (C)’nin (F)’ye evlilik dışı neseple bağlanması için gerekli tanımayı (F) yapmaz. Bir süre sonra Fransız bay (E), (C)’yi tam evlat edinme (adaptio plena) yoluyla Fransız Hukukuna uygun olarak Fransa’da evlat edinir ve yine bu hukuka göre (C), (E)’nin vatandaşlığını kazanır. (more…)

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA -III-

Hatay nüfusuna kayıtlı Türk vatandaşı (T), 1940’lı yıllarda Suriye’ye geçerek oraya yerleşmiştir. Suriye’de bayan (S) ile, Suriye makamları önünde evlenmiş ve bu evlilikten (Ç) doğmuştur. Bu arada (T), yetkili makamlara müracaat ederek, Suriye vatandaşlığına geçmek istemiştir. Yetkili makamlar da (T)’nin Suriye vatandaşlığına karar vermiştir. (Ç), Suriye vatandaşlığını doğumla kazandığı için Suriye nüfusuna kaydedilmiştir. Türk vatandaşı (T), zaman zaman Türkiye’ye gelmiş, ancak hep Türk vatandaşı olarak ilişkilerini devam ettirmiştir. (Ç), 1980 yılında Türkiye’ye gelmiş ve Türk vatandaşı olduğunu ileri sürerek ilgili doğum belgelerini yetkili makamlara vererek nüfusa kaydedilmek talebinde bulunmuştur.
Müracaatı alan yetkili makamlar durumu İçişleri Bakanlığına iletmişlerdir. İçişleri Bakanlığı da (Ç) ve (T)’nin Suriye vatandaşı oldukları gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarılmaları için Bakanlar kuruluna teklifte bulunmuş ve Bakanlar Kurulu da (Ç) ve (T)’nin Türk vatandaşlığından kovulmalarına karar vermiştir. (more…)

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA -II-

Türk vatandaşı (T), çalışmak amacıyla gittiği Almanya’da, Alman vatandaşı (A) ile birlikteliğin-den (Ç1) dünyaya gelir. Burada işlediği bir fiilden dolayı sınırdışı edilen (T), Alanya’da çalışmaya başlar. Buruda tanıştığı Rus vatandaşı ® ile evlenir. Bu evlilikten bir çocukları (Ç2) olur. (T), daha sonra eşiyle birlikte gittiği İngiltere’de, İngiliz vatandaşlığını kazanır.

SORULAR

1. (Ç1)’in vatandaşlığını tespit ediniz. Annesi Türk vatandaşlığı olsaydı, cevabınız değişir miydi? (more…)

DEVLER ÖZEL HUKUKU DERS NOTLARI

BAĞLAMA KURALLARI

“Hak ve fiil ehliyeti, ilgilinin milli hukukuna tâbidir.” (MÖHUK m.8)
“Evlenmenin şekli, yapıldığı yer hukukuna tâbidir.” (MÖHUK m.12)

İlk hükmün konusu, hak ve fiil ehliyetidir. İkincisinin ise, evlenmenin şeklidir. Hak ve fiil ehliyetinde ağırlık noktası, milli hukuktur. Kıta Avrupası genellikle milli hukuk, Anglo-Amerikan hukukunda ikametgâh anlayışı geçerlidir. Mülkiyete ilişkin ihtilaflarda malın bulunduğu yer; akitlerde önce inikat yeri, sonra ifa yerinin ağırlık noktası olduğu kabul edilmiş. Yani, farklı görüşler olabilmektedir. İşlemlerin yapılması halinde, işlemin yapıldığı yer ağırlık noktasıdır.

Bağlama Kurallarının Tasnifi Tek Taraflı / Çok Taraflı Bağlama Kuralları
Eğer bir bağlama kuralı, hangi hallerde ‘lex fori’nin (mahkemenin hukuku) uygulanacağını söylüyorsa, bu bir tek taraflı bağlama kuralıdır. MÖHUK m.22/I, buna örnek olarak verilebilir. Çok taraflı bağlama kuralları ise, hakimin hukuku lehine bir tercih yapmadan, objektif kurallara göre tespit yapan kurallardır. Mesela, hak ve ehliyet ile ilgili kural (m.8) böyledir. Zira, burada hangi hukukun uygulanacağı baştan belli değildir. Çok taraflı bağlama kuralları, hakimin hukukuyla yabancı hukuk arasında tarafsızdır.

Devamı için>>>DEVLETLER ÖZLEL DERS NOTUNU İNDİR>>>

Nisan 17, 2007

Medeni Usul Hukuku Ders Notları

—VİZE SORUMLULUĞU TAHKİM’E KADARDIR—

KANUN YOLLARI:

Yanlış olan kararların tekrar incelenmesini ve
değiştirilmesini sağlanır.
Kararın kanun yollarından geçmesinden sonra veya bu kanun yollarına başvurma
sürelerinin geçirilmesi ile karar kesinleşir; artık onun aleyhine normal bir
kanun yoluna gidilemez.

Kanun yolları nihai kararlar için kabul edilmiştir. Kanun yolları 3 tanedir:
1.temyiz
2.karar düzeltme
3.yargılamanın iadesi
(fevkalade kanun yolu)

Kanun Yollarına Başvurmanın Genel Şartları:
Hukuki yarar şartı; kural olarak davacı, lehine bir hükmü temyiz edemez.
Davası kısmen kabul kısmen reddedilen davacının, hükmü temyiz etme hakkı
vardır.
(more…)

Mart 31, 2007

TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

Filed under: MEDENİ HUKUK-AİLE HUKUKU-EŞYA HUKUK-MİRAS HUKUKU — Eslem Hukuk @ 10:51 pm

Kanun Numarası: 3091
Kabul Tarihi: 04/12/1984
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/12/1984
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18606

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam (more…)

Olağanüstü zamanaşımı – Tescil davasının süre yönünden reddedilmesi – Aynı yerle ilgili olarak açılacak ikinci dava

YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME
BÜYÜK GENEL KURULU KARARI

Esas No: 2005/1
Karar No: 2007/1

ÖZET: “4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 713 üncü
maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları gereğince açılan
tescil davasının süre yönünden reddedilmesi halinde;
aynı yerle ilgili olarak açılacak ikinci davanın
olumlu sonuçlanabilmesi için, ilk kararın
kesinleşmesinden itibaren taşınmaz üzerindeki
zilyetliğin davasız, aralıksız ve malik sıfatıyla
yeniden 20 yıl sürmesi gerekir.”
(more…)

Ocak 18, 2007

TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ

Filed under: MEDENİ HUKUK-AİLE HUKUKU-EŞYA HUKUK-MİRAS HUKUKU — Eslem Hukuk @ 5:54 pm

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Kısaltmalar
Amaç

Madde 1- Bu Tüzüğün amacı, Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır. (more…)

TAPU SİCİLİ(MEDENİ KANUN)

TÜRK MEDENİ KANUNU…

Maddeler: 996 – 1030

 

4. Kitap 3. Kısım 2. Bölüm: Eşya Hukuku – Zilyetlik ve tapu sicili  – Tapu siciliYürürlük

İKİNCİ BÖLÜM
TAPU SİCİLİ    A. Kurulması

I. Sicil bakımından

1. Genel olarak
Madde 997.- Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur.
Tapu sicili, tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ile bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile plânlardan oluşur. (more…)

Ocak 12, 2007

TAPULU TAŞINMAZA VAKI ELATMANIN ÖNLENMESİ

Filed under: MEDENİ HUKUK-AİLE HUKUKU-EŞYA HUKUK-MİRAS HUKUKU — Eslem Hukuk @ 10:54 pm

Daire:1
Tarih:2002
Esas No:2002/1764
Karar No:2002/2408
Kaynak:YKD. MAYIS 2003
İgili Maddeler:4721 SK 719 3402 SK 20 HMUK 275
İgili Kavramlar:TAPULU TAŞINMAZA VAKI ELATMANIN ÖNLENMESİ

   Bir tapulu taşınmaza vaki elatmanın önlenmesi davasının çözümünde;l-Harita ve (more…)

TAPU İPTALİ – TESCİL

Filed under: MEDENİ HUKUK-AİLE HUKUKU-EŞYA HUKUK-MİRAS HUKUKU — Eslem Hukuk @ 10:50 pm

T.C.
YARGITAY
Onuncu Hukuk Dairesi

Esas No : 2004/00370
Karar No : 2004/00033
Tarih : 23.02.2004
Hakim: Nevin BİRİNCİ 27962
Katip: Hikmet SARIYILDIZ
Davacı: Zeynep
Vekili: Av. …
Davalılar:
Hüseyin
… Tapu Sicil Müdürlüğü
Dava: TAPU İPTALİ – TESCİL
Talep Tarihi: 16.02.2004
Karar Tarihi: 23.02.2004
Davacı Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine, vermiş olduğu dilekçesi ile müşterek evli iken edindikleri Çankaya 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü 15245 ada, 3 parsel nolu taşınmazın tapu kaydının iptali ile tarafına tescilini istemiş ise de, Mahkemece 4787 S. Y. gereğince evlilik birliği içinde alınmış bulunan taşınmazlardaki katkı payının Aile Mahkemesinde görüleceğini belirterek görevsizlik kararı ile Mahkememize dosyayı göndermiş ise de, (more…)

Tapunun kısmen iptali

Filed under: MEDENİ HUKUK-AİLE HUKUKU-EŞYA HUKUK-MİRAS HUKUKU — Eslem Hukuk @ 10:45 pm

Daire:1
Tarih:2004
Esas No:2004/6680
Karar No:2004/7170

davacının dayandığı kaydın 01.07.1977 tarih ve 4 numaralı olduğu, anılan kaydın Çatak Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.11.1976 tarih ve 1975/31 esas 1976/45 karar sayılı kesinleşen tescil ilamı ile oluştuğu, davalı hazinenin ise çekişmeli yerin 21.04.1983 gün ve 2 nolu tapu kaydı ile okul yeri olmak üzere tahsisen tescilinden hazine adına oluştuğunu ileri sürmek suretiyle davaya karşı koyduğu, gerçekten de 222 Sayılı Yasanın 60, 62 ve 65. maddeleri hükmü gereği devlete, özel idarelere, (more…)

Ocak 11, 2007

TAPU SİCİLİ

TAPU SİCİLİ

Açıklama :

Türkiye’ de modern tapu sicilinin yasal dayanağı Türk Medeni Kanunudur.

Tapu sicili; taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir. Tapu sicilinde, taşınmaz malların yüzölçümü, maliki gibi özellikleriyle beraber, irtifak, rehin, şerh ve beyanlar hanesinde taşınmaz mala ilişkin hak ve yükümlülükler gösterilmektedir. (more…)

Sonraki Sayfa »

WordPress.com'da Blog Oluşturun.